«Συνδυαστική» μάθηση (blended learning)

Οι κοινωνικές εξελίξεις επιδρούν σε μεγάλο βαθμό την τροποποίηση των εκπαιδευτικών μεθόδων και πρακτικών. Όροι, όπως δια ζώσης εκπαίδευση, εξ αποστάσεως ασύγχρονη και σύγχρονη εκπαίδευση, έχουν ενσωματωθεί στο φάσμα της εκπαίδευσης των καιρών μας, ενώ παράλληλα οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν παρεισφρήσει έντονα στη μαθησιακή διαδικασία.

Το σύγχρονο σχολείο απαλλαγμένο από παραδοσιακές διδακτικές προσεγγίσεις που είχαν σαν βασικό τους χαρακτηριστικό την μετάδοση γνώσεων από τον εκπαιδευτικό προς τους μαθητές, έχει επεκτείνει το φάσμα λειτουργιών του. Ανταποκρινόμενο το σχολείο στις νέες προκλήσεις θέτει το μαθητή στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης που προσφέρει. Σκοπός του είναι να οργανωθεί ένα δημιουργικό, πολυδιάστατο και ανοικτό εκπαιδευτικό περιβάλλον συνεργατικής οικοδόμησης της γνώσης, ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί να διαχειρίζονται με κριτικό και δημιουργικό τρόπο τη γνώση.

Ο πλέον καθοριστικός παράγοντας για ένα τέτοιο μαθησιακό περιβάλλον είναι η μέθοδος διδασκαλίας. Η σύγχρονη επικοινωνιακή πραγματικότητα, οι καταστάσεις που βιώνουμε, οι νέες διαδικασίες μάθησης και η εξέλιξη των επιστημών της αγωγής καθιστούν αναγκαία την αναβάθμιση των μεθόδων διδασκαλίας.

Το σύγχρονο σχολείο δεν μπορεί να μην λαμβάνει υπόψη του αυτές τις αλλαγές. Αντίθετα, οφείλει να υιοθετεί πρακτικές διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης, οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Στις σύγχρονες διδακτικές πρακτικές συγκαταλέγεται η «συνδυαστική» μάθηση (blended learning), η οποία αφορά στο συνδυασμό εργαλείων και τεχνικών της δια ζώσης διδασκαλίας και της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Πρόκειται για μια μέθοδο διδασκαλίας, στο πλαίσιο της οποίας ο μαθητής, μετέχει στη μαθησιακή διαδικασία μέσω δραστηριοτήτων δια ζώσης (στο συνήθη χώρο του σχολείου) και μέσω δραστηριοτήτων εξ αποστάσεως (με σύγχρονο ή ασύγχρονο τρόπο) με τη συνδρομή των ψηφιακών τεχνολογιών. Τα βασικά πλεονεκτήματα χρήσης της «συνδυαστικής» μάθησης είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς πρόκειται για πρακτική που αξιοποιεί και συνδυάζει τόσο το γνώριμο όσο και το πρωτότυπο και καινοτόμο, την επικοινωνία δια ζώσης και την επικοινωνία μέσα από το διαδίκτυο, τη σύγχρονη και την ασύγχρονη διδασκαλία και μάθηση και τη μεγάλη προστιθέμενη μαθησιακή αξία.

Η «συνδυαστική» μάθηση παρέχει δυνατότητες στο διδακτικό και μαθησιακό επίπεδο, με πρακτικές ενεργοποίησης και αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών και των μαθητών μεταξύ τους. Ο συνδυασμός διαφορετικών μαθησιακών εργαλείων και διαφορετικών περιβαλλόντων μάθησης, μπορεί να την καταστήσει εξαιρετικά αποδοτική μέθοδο. Παράλληλα, μέσω αυτής μπορεί να εξασφαλιστεί ποικιλομορφία στο εκπαιδευτικό υλικό, ευελιξία στη μαθησιακή διαδικασία και ενεργή συμμετοχή των μαθητών. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση εμφάνισης πανδημιών η εκπαίδευση των μαθητών μπορεί απρόσκοπτα να συνεχιστεί αποκλειστικά εξ αποστάσεως.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, θεωρήθηκε η «συνδυαστική» μάθηση ως ο προσφορότερος και καταλληλότερος «δρόμος» κατά το νέο σχολικό έτος 2020-2021.