Πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του διεθνούς προγράμματος αξιολόγησης μαθητών (PISA). Το πρόγραμμα PISA (Programme for International Student Assessment) είναι μια διεθνής εκπαιδευτική έρευνα, προϊόν συνεργασίας των χωρών μελών του ΟΟΣΑ και της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ. Διεξάγεται σε τακτά χρονικά διαστήματα (κάθε τρία χρόνια), από το 2000 μέχρι σήμερα.

Το πρόγραμμα PISA έχει ως σκοπό την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών που συμμετέχουν με όρους επιδόσεων των μαθητών. Ειδικότερα, το PISA αξιολογεί πόσο καλά προετοιμασμένοι είναι οι 15χρονοι μαθητές που βρίσκονται στο τέλος της υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης, να αξιοποιούν γνώσεις και ικανότητες που έχουν αποκτήσει στο σχολείο, για να αντιμετωπίζουν προβλήματα της καθημερινής ζωής. Για τον σκοπό αυτό εξετάζει τις επιδόσεις των μαθητών σε τρία βασικά γνωστικά αντικείμενα: ΚατανόησηΚειμένου, Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες. Τα αποτελέσματά του μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διαμόρφωση και εφαρμογή εκπαιδευτικής πολιτικής.

Η Ελλάδα έχει συμμετάσχει σε όλες τις φάσεις του προγράμματος PISA από την πρώτη φάση υλοποίησης του το 2000 μέχρι σήμερα. Σε κάθε έρευνα παίρνουν μέρος περίπου 5.000 15χρονοι μαθητές που προέρχονται από περισσότερα από 170 δημόσια και ιδιωτικά σχολεία κατανεμημένα σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Οι χώρες κατατάσσονται στο PISA, σύμφωνα με τις επιδόσεις των μαθητών τους, σε τρεις ομάδες. Στην πρώτη ομάδα συμπεριλαμβάνονται οι χώρες με μέση βαθμολογία στατιστικά σημαντικά υψηλότερη από τη μέση βαθμολογία των χωρών του ΟΟΣΑ, στη δεύτερη ομάδα κατατάσσονται οι χώρες που η μέση βαθμολογία τους δεν διαφέρει στατιστικά σημαντικά από εκείνη των χωρών του ΟΟΣΑ, ενώ τέλος στην τρίτη ομάδα συμπεριλαμβάνονται οι χώρες με μέση βαθμολογία στατιστικά σημαντικά χαμηλότερη από εκείνη των χωρών του ΟΟΣΑ.

Η Ελλάδα κατατάσσεται συστηματικά στην τρίτη ομάδα των χωρών, με μέση βαθμολογία στατιστικά σημαντικά χαμηλότερη από τη μέση βαθμολογία των χωρών του ΟΟΣΑ, σε όλες τις έρευνες του PISA. Συνεπώς, τα έως τώρα αποτελέσματα του PISA δεν είναι ικανοποιητικά για τη χώρα μας.

Επιπρόσθετα,το πρόγραμμα PISA διερευνά και επιμέρους παράγοντες που επηρεάζουν την επίδοση των μαθητών. Ανάμεσα σε αυτούς τους παράγοντες συμπεριλαμβάνεται το είδος του σχολείου (δημόσιο ή ιδιωτικό) που φοιτούν οι μαθητές. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν, οι μαθητές που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία έχουν σημαντικά υψηλότερες επιδόσεις συγκριτικά με τους μαθητές που φοιτούν σε δημόσια σχολεία. Ειδικότερα, στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο μέσος όρος της επίδοσης των μαθητών σε σχέση με τον τύπο του σχολείου.

Πίνακας 1. Τύπος Σχολείου και Επίδοση

Φοίτηση σε Δημόσιο Σχολείο

Φοίτηση σε Ιδιωτικό Σχολείο

Μέσος όρος

Τυπικό Σφάλμα

Μέσος όρος

Τυπικό Σφάλμα

452

(4,1)

520

(10,5)

[Στατιστικά σημαντική διαφορά], Διαφορά = 68 (11.3), P­value<0.001

Η διαπίστωση ότι οι μαθητές που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία έχουν σημαντικά υψηλότερες επιδόσεις συγκριτικά με τους μαθητές που φοιτούν σε δημόσια σχολεία, δεν είναι εύρημα μόνο των τελευταίων αποτελεσμάτων, αλλά επαναλαμβάνεται στα αποτελέσματα όλων των κύκλων του προγράμματος PISA από το 2000 μέχρι σήμερα.