Η αφύπνιση του ενδιαφέροντος των μαθητών για την ιστορία και η ενίσχυση των δεξιοτήτων τους είναι αποτελέσματα που αποδεικνύουν τον αξιοσημείωτο ρόλο που διαδραματίζει η τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση των μαθητών. Παράλληλα, ενισχύει τις σύγχρονες δεξιότητες που απαιτούνται στον 21ο αιώνα και εφοδιάζει τους μαθητές με τα εργαλεία που χρειάζονται για την επιτυχία τους στην εκπαιδευτική και επαγγελματική τους πορεία.

Επιμέλεια: Νίκος Αντωνούρης, Φιλόλογος

 

Η εκπαίδευση εξελίσσεται διαρκώς, και η τεχνητή νοημοσύνη έχει εισέλθει δυναμικά στη σχολική τάξη, επιτρέποντας στους μαθητές να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να επιτύχουν γνωστικούς στόχους που παλαιότερα θα ήταν δύσκολο να φανταστούμε. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα αυτής της εξέλιξης είναι η χρήση του προγράμματος Chat GPT και του D-ID Creative Reality Studio στο μάθημα της Βυζαντινής Ιστορίας Β’ Γυμνασίου, αναπτύσσοντας τις δεξιότητες των μαθητών, ενισχύοντας τις θετικές στάσεις και επιτρέποντας την επίτευξη πολλαπλών γνωστικών στόχων.

Οι μαθητές συνεργάστηκαν σε ομάδες, χρησιμοποιώντας τους δικούς τους υπολογιστές, προκειμένου να μελετήσουν την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η χρήση του Chat GPT έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές να ανταλλάξουν ιδέες, ερωτήσεις και σκέψεις με το πρόγραμμα, το οποίο παρείχε άμεσες απαντήσεις και πληροφορίες για την εποχή και τα γεγονότα της Βυζαντινής ιστορίας.

Οι δεξιότητες που καλλιεργούνται σε αυτήν τη διαδικασία είναι πολλαπλές. Οι μαθητές αναπτύσσουν την ικανότητά τους να αναζητούν και να αξιολογούν πληροφορίες, να ερευνούν την ιστορία και να διατυπώνουν ερωτήσεις. Επίσης, μαθαίνουν να συνεργάζονται, να επικοινωνούν και να αναπτύσσουν κριτική σκέψη.

Ειδικότερα: η χρήση του Chat GPT και του D-ID Creative Reality Studio σε συνδυασμό με την τεχνολογία One to One Device and Learn έχει αναπτύξει επιπλέον δεξιότητες του 21ου αιώνα στους μαθητές:

  1. Ψηφιακή Επαλήθευση (Digital Literacy): Οι μαθητές μαθαίνουν να αξιοποιούν αποτελεσματικά την τεχνολογία για την αναζήτηση, αξιολόγηση και ανάκτηση πληροφοριών, βοηθώντας τους να γίνουν ψηφιακοί πολίτες.
  2. Επικοινωνία και Συνεργασία (Communication and Collaboration): Οι μαθητές μαθαίνουν πώς να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με άλλους σε έναν ψηφιακό κόσμο, αναπτύσσοντας συνεργατικές δεξιότητες που είναι ουσιώδεις στη σύγχρονη κοινωνία.
  3. Διαχείριση Πληροφοριών (Information Management): Οι μαθητές μαθαίνουν πώς να οργανώνουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις ψηφιακές πληροφορίες, βοηθώντας τους να είναι αποτελεσματικοί και αποδοτικοί.
  4. Δημιουργική Σκέψη (Creative Thinking): Η τεχνολογία ενθαρρύνει τους μαθητές να αναπτύξουν τη δημιουργική σκέψη, καθώς μπορούν να προσεγγίζουν προβλήματα και εργασίες με διάφορους τρόπους.

Συνοψίζοντας, η συνδυασμένη χρήση του Chat GPT και του D-ID Creative Reality Studio έχει επιτρέψει στους μαθητές να επιτύχουν γνωστικούς στόχους που προηγουμένως ήταν δυσκολότερο να επιτευχθούν. Η αφύπνιση του ενδιαφέροντος των μαθητών για την ιστορία και η ενίσχυση των δεξιοτήτων τους είναι αποτελέσματα που αποδεικνύουν τον αξιοσημείωτο ρόλο που διαδραματίζει η τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση των μαθητών. Παράλληλα, ενισχύει τις σύγχρονες δεξιότητες που απαιτούνται στον 21ο αιώνα και εφοδιάζει τους μαθητές με τα εργαλεία που χρειάζονται για την επιτυχία τους στην εκπαιδευτική και επαγγελματική τους πορεία.