Το «ΡΟΔΙΩΝ μάθησις»-Κ.Δ.Β.Μ.2, σε συνεργασία με τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ «Σ.Ε.Β.Ε.Κ.», υλοποιεί επιδοτούμενα προγράμματα με τίτλο: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον κλάδο Επεξεργασίας Κρέατος», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020», με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από την Πέμπτη 05.12.2019, οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα μπορούννα καταχωρούν την αίτηση συμμετοχής τους, για το έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον κλάδο Επεξεργασίας Κρέατος», στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Β.Ε.Κ. στη διεύθυνση: https://sevek.gr/portal/el/αίτηση-συμμετοχής-για-επιλογή-ωφελουμένων 

Η πράξη περιλαμβάνει κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 1.200 ενεργών και εποχικών εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα από τον τομέα της οικονομίας στο οποίο απασχολούνται, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων της απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Τα θεματικά αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν και περιλαμβάνουν πιστοποίηση, είναι:

Α/ΑΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
1Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης
2Εξωτερικός Πωλητής Μονάδων Εξωτερικός πωλητής

Η διάρκεια της κατάρτισης κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 90 ώρες (72 ώρες θεωρία και 18 ώρες cases studies).

Αξία εκπαιδευτικού επιδόματος

Οι ωφελούμενοι μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της συμμετοχής τους στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, θα εισπράξουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων. Η καταβολή των επιδομάτων θα πραγματοποιηθεί με την προϋπόθεση ότι οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και έχουν συμμετάσχει στην διαδικασία πιστοποίησης. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1Η Αίτηση Συμμετοχής: εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης, η οποία απεστάλη στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσε ο υποψήφιος.

2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.

3. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών: απολυτήριο Δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 ή τριτάξιου Γυμνασίου για τους αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα ή απολυτήριο Λυκείου ή ΙΕΚ ή πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή άλλο ισοδύναμο τίτλο σπουδών.

4. Αποδεικτικά Εργασιακής Εμπειρίας:

Α) Για τους εργαζόμενους, ένα (1) από τα παρακάτω:

  • Αντίγραφο τελευταίας απόδειξης πληρωμής μισθοδοσίας, ή
  • βεβαίωση εργοδότη ή
  • άλλο ισοδύναμο έγγραφο απ’ όπου θα προκύπτει η ιδιότητα του εργαζόμενου, που πρέπει να έχουν όλοι οι υποψήφιοι έως και την ημέρα υποβολής της αίτησης

β) Για τους Εποχιακά Εργαζόμενους:

Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα, η Κάρτα Ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται:

  • από το Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και τον Εργοδότη, είτε από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον εργοδότη,
  • από Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση,
  • από Αντίγραφο της «Απόφασης Υπαγωγής» στην επιδότηση από τον Ο.Α.Ε.Δ. (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά και άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά)

5Βεβαίωση χρόνου (ημερών ασφάλισης) εξαρτημένης εργασίας, που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα–ΙΚΑ ή εκτύπωση από τον ΕΦΚΑ (από τη σελίδα: https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml με τους κωδικούς του taxisnet), όπου αναγράφονται το ΑΜΑ και το ΑΜΚΑ του υποψήφιου ωφελούμενου], από το 2002 και μετά

6. Αντίγραφο του «ΕΝΤΥΠΟΥ 3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ» ή άλλο έγγραφο (π.χ. βεβαίωση εργοδότη), από το οποίο να αποδεικνύεται η σχέση εργασίας (πλήρης, μερική, εκ περιτροπής, κ.ά.) 

Η υποβολή αιτήσεων θα είναι διαθέσιμη έως και το Σάββατο 08.02.2020.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και τους όρους συμμετοχής, μπορείτε να ανατρέξετε στις σχετικές σελίδες του ιστότοπου: http://www.sevek.gr.

Πληροφορίες για αιτήσεις Συμμετοχής στα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε., «ΡΟΔΙΩΝ μάθησις»- Κ.Δ.Β.Μ2, Τηλ.: 2241001400, Αρμόδια Επικοινωνίας: κα Νικολάου Βανέσσα.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.