ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΣΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

 

  1. Εισαγωγή

Για άλλη μια χρονιά οι επιδόσεις των μαθητών των της Γ΄ τάξης του Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα είναι σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα αντίστοιχα αποτελέσματα των μαθητών της Γ΄ τάξης των υπολοίπων Λυκείων. Ειδικότερα, για το σχολικό έτος 2018-2019, παρά τον υψηλό βαθμό δυσκολίας των θεμάτων, οι επιδόσεις των μαθητών των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ήταν ιδιαίτερα υψηλές.

Στο παρόν άρθρο, η παρουσίαση των αποτελεσμάτων περιορίζεται ενδεικτικά στην βαθμολογική κλίμακα (15-20), επειδή οι μαθητές που επιτυγχάνουν τέτοιες βαθμολογίες έχουν αυξημένες πιθανότητες εισαγωγής σε τμήματα σχολών της πρώτης προτίμησής τους. Επισημαίνεται ότι όλα τα στοιχεία που παρατίθενται προέρχονται από την Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

  1. Αποτελέσματα Μαθητών Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών (Θεωρητικής Κατεύθυνσης)

Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί απεικονίζονται οι κατανομές των βαθμών των μαθητών της Γ΄ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» και των υπολοίπων Λυκείων, στα μαθήματα Αρχαία Ελληνικά, Λατινικά, Λογοτεχνία, Ιστορία και στα μαθήματα γενικής παιδείας Βιολογία και Ν. Γλώσσα.

 

Πίνακας 1. Κατανομές βαθμών (στη βαθμολογική κλίμακα 15-20) μαθητών θεωρητικής κατεύθυνσης Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» και μαθητών θεωρητικής κατεύθυνσης υπολοίπων Λυκείων.

Μαθήματα

Ποσοστά μαθητών που πήραν βαθμό άνω του 15 στο Λύκειο «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»

Ποσοστά μαθητών που πήραν βαθμό άνω του 15 σε πανελλήνιο επίπεδο

Αρχαία Ελληνικά

63.63%

23.81%

Λατινικά

100.00%

45.43%

Ιστορία

73.72%

27.67%

Ν. Γλώσσα

72.73%

30.75%

 

Από τη μελέτη του Πίνακα 1, προκύπτει ότι το ποσοστό των μαθητών των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» που έχουν επιτύχει στα μαθήματα της θεωρητικής κατεύθυνσης βαθμολογία μεγαλύτερη του 15, είναι σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των μαθητών των υπολοίπων Λυκείων. Ειδικότερα, στα Αρχαία Ελληνικά και στην Ιστορία το ποσοστό των μαθητών των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» που έχουν λάβει βαθμολογία μεγαλύτερη του 15 είναι σχεδόν τριπλάσιο σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό των μαθητών των υπολοίπων Λυκείων. Επίσης, στη Ν. Γλώσσα και στα Λατινικά το ποσοστό των μαθητών των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» που έχουν λάβει βαθμολογία μεγαλύτερη του 15 είναι υπερδιπλάσιο σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό των μαθητών των υπολοίπων Λυκείων.

 

  1. Αποτελέσματα Μαθητών Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών (Θετικής Κατεύθυνσης)

Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί απεικονίζονται οι κατανομές των βαθμών των μαθητών της Γ΄ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» και των υπολοίπων Λυκείων, ενδεικτικά στα μαθήματα κατεύθυνσης Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία και στα μαθήματα γενικής παιδείας Μαθηματικά και Βιολογία.

 

Πίνακας 2. Κατανομές βαθμών (στην κλίμακα 15-20) μαθητών θετικής κατεύθυνσης Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» και μαθητών θετικής κατεύθυνσης υπολοίπων Λυκείων.

Μαθήματα

Ποσοστά μαθητών που πήραν βαθμό άνω του 15 στο Λύκειο «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»

Ποσοστά μαθητών που πήραν βαθμό άνω του 15 σε πανελλήνιο επίπεδο

Μαθηματικά

66.66%

26.03%

Φυσική

40.00%

31.45%

Χημεία

36.00%

22.30%

Βιολογία

50.00%

48.02%

Ν. Γλώσσα

68.00%

37,92%

 

Από τον Πίνακα 2, προκύπτει ότι το ποσοστό των μαθητών των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» που έχουν επιτύχει σε όλα τα μαθήματα της θετικής κατεύθυνσης βαθμολογία μεγαλύτερη του 15, είναι σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των μαθητών των υπολοίπων Λυκείων. Ειδικότερα, στα Μαθηματικά το ποσοστό των μαθητών των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» που έχουν επιτύχει βαθμολογία μεγαλύτερη του 15, είναι σχεδόν τριπλάσιο από το αντίστοιχο ποσοστό των μαθητών των υπολοίπων Λυκείων.

 

  1. Αποτελέσματα Μαθητών Ομάδας Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής

Στον Πίνακα 3 απεικονίζονται οι κατανομές των βαθμών των μαθητών της Γ΄ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» και των υπολοίπων Λυκείων της χώρας, στα μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής.

 

Πίνακας 3. Κατανομές βαθμών (στην κλίμακα 15-20) μαθητών ομάδας προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» και μαθητών του ίδιου προσανατολισμού υπολοίπων Λυκείων.

Μαθήματα

Ποσοστά μαθητών που πήραν βαθμό άνω του 15 στο Λύκειο «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»

Ποσοστά μαθητών που πήραν βαθμό άνω του 15 σε πανελλήνιο επίπεδο

Μαθηματικά

12.50%

7.12%

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

56.25%

37.81%

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

50.00%

43.04%

Ν. Γλώσσα

37.50%

12.76%

 

Από τη μελέτη του Πίνακα 3 προκύπτει ότι το ποσοστό των μαθητών των υπολοίπων Λυκείων που έχουν επιτύχει στα μαθήματα βαθμολογία μεγαλύτερη του 15 είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των μαθητών των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». Ειδικότερα, στη Ν. Γλώσσα το ποσοστό των μαθητών των Λυκείων της χώρας που έχουν λάβει βαθμολογία μεγαλύτερη του 15 είναι σχεδόν τέσσερις φορές μικρότερο σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό των μαθητών των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». Επίσης, στο μάθημα Μαθηματικά το ποσοστό των μαθητών των Λυκείων της χώρας που έχουν λάβει βαθμολογία μεγαλύτερη του 15 είναι σχεδόν το μισό σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό των μαθητών των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ».

 

  1. Συμπεράσματα

Επιχειρήθηκε μια συνοπτική σύγκριση των επιδόσεων των μαθητών της Γ΄ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα με τις αντίστοιχες επιδόσεις των μαθητών των υπολοίπων Λυκείων της χώρας, όπως αυτές προέκυψαν από στοιχεία που δημοσίευσε η Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Από τη μελέτη των στοιχείων αυτών συνάγεται ότι οι επιδόσεις των μαθητών των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και στις τρεις ομάδες προσανατολισμού, είναι σημαντικά υψηλότερες από τις αντίστοιχες επιδόσεις των μαθητών των υπολοίπων Λυκείων (σε πανελλήνιο επίπεδο). Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα το ποσοστό των μαθητών των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» είναι πολλαπλάσιο του αντίστοιχου ποσοστού των μαθητών των υπολοίπων Λυκείων.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις αποτελούν ένα ακόμα τεκμήριο του υψηλού επιπέδου του εκπαιδευτικού έργου που επιτελείται στα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» και παράλληλα, καταδεικνύουν ότι αναφορικά με την προετοιμασία των μαθητών για τις πανελλήνιες εξετάσεις, τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» αποτελούν την ιδανική επιλογή.