Το «ΡΟΔΙΩΝ Μάθησις» Κ.Δ.Β.Μ2 σε συνεργασία με το Κέντρο Κατάρτισης και Συμβουλευτικής «ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ» υλοποιεί επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτου κλάδου.

Στόχος

Στόχος των προγραμμάτων κατάρτισης είναι οι ωφελούμενοι που θα συμμετάσχουν σε αυτά να αποκτήσουν νέες και επικαιροποιημένες γνώσεις και δεξιότητες, που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. Για τον σκοπό αυτό, πέραν της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα πάρουν μέρος σε εξετάσεις πιστοποίησης αποκτηθέντων ικανοτήτων και δεξιοτήτων, μέσω αξιολόγησής τους από διαπιστευμένους φορείς Πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024.

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Οι συμμετέχοντες, με την ολοκλήρωση της κατάρτισης και της διαδικασίας πιστοποίησης, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος ύψους 450€ μικτά (5€/ώρα κατάρτισης).

Στα προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποιήσεις/Προϋποθέσεις Συμμετοχής-Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης έχουν οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται

Τα αντικείμενα κατάρτισης των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν, είναι:

  • Logistics & Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών διάρκειας 90 ωρών (90 ώρες θεωρία)

Πιστοποίηση: Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτήριου τίτλου Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Logistics και Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών».

  • Σύγχρονες μέθοδοι και μέσα στην Προώθηση & Πώληση με χρήση των Social Media διάρκειας 90 ωρών (90 ώρες θεωρία)

Πιστοποίηση: Ειδικός Σύγχρονης Προώθησης και Διακίνησης βιβλίου

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι κάτοχοι τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Σύγχρονες Μέθοδοι και Μέσα στην Προώθηση και Πώληση».

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

  • Αίτηση Συμμετοχής όπως έχει σταλεί στο e-mail του υποψήφιου ωφελούμενου
  • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας
  • Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών
  • Αντίγραφο τελευταίας Μισθοδοσίας ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο απ’ όπου θα προκύπτει η ιδιότητα του εργαζόμενου, που πρέπει να έχουν όλοι οι υποψήφιοι/ες
  • Αντίγραφο του Εντύπου 3: «Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης» ή άλλο έγγραφο (π.χ. βεβαίωση εργοδότη) από το οποίο να αποδεικνύεται η σχέση εργασίας (πλήρης, μερική, εκ περιτροπής, κ.ά.)
  • Βεβαίωση χρόνου (ημερών ασφάλισης) εξαρτημένης εργασίας, που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα–ΕΦΚΑ (όπου αναγράφονται το ΑΜΑ και το ΑΜΚΑ του υποψήφιου ωφελούμενου)
  • Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο όπου αναγράφεται το Α.Φ.Μ. του υποψήφιου ωφελούμενου
  • Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986, ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Προθεσμία Υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής: έως και τις 16 Δεκεμβρίου 2019

Πληροφορίες

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στην ιστοσελίδα της Πράξης: http://www.enelvi.org/index.php/espa-program/81-declarations-proclamations.

Πληροφορίες για αιτήσεις Συμμετοχής στα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε., «Ροδίων Μάθησις»- Κε.Δι.Βι.Μ. 2, Τηλ : 2241001400, ή στην ιστοσελίδα των Εκπαιδευτικών Κέντρων «Ροδίων Μάθησις». Αρμόδια Επικ/νίας: κα Νικολάου Β.