Το «ΡΟΔΙΩΝ μάθησις» Κ.Δ.Β.Μ2 υλοποιεί σεμινάρια Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων επιπέδου 1 του ΕΦΕΤ.

 

Το Σεμινάριο Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων Επιπέδου 1 απευθύνεται:

 • Σε κάθε εργαζόμενο μιας επιχείρησης που έρχεται με οποιονδήποτε τρόπο σε επαφή με τρόφιμα.
 • Σε εκείνους που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν ή διακινούν τρόφιμα.
 • Σε όσους ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και τη ζαχαροπλαστική σε εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

Οι επιχειρήσεις αυτών των κλάδων είναι υποχρεωμένες να έχουν καταρτισμένο προσωπικό στον τομέα της υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Yπουργικής Aπόφασης 14708/17-08-07 (ΦΕΚ Β’ 1616).

Στόχος του προγράμματος είναι:

 • Να εκπαιδεύσει τον καταρτιζόμενο σε θέματα στοιχειώδους υγιεινής των τροφίμων, έτσι ώστε να μην αποτελεί μέσο διακινδύνευσης της ασφάλειας των παραγομένων προϊόντων καθώς και να μην τα θέτει σε κίνδυνο με τις ενέργειές του.

Διάρκεια

 • Διάρκεια υλοποίησης: οχτώ (8) ώρες σε μία (1) εκπαιδευτική συνάντηση.

Περιεχόμενο Κατάρτισης

 • Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων.
 • Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών.
 • Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους.
 • Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων.
 • Το Εργασιακό Περιβάλλον.
 • Πρακτικές καθαρισμού.
 • Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών.
 • Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων.

Εκπαιδευτής

 • Ειρήνη Καστρουνή, διπλωματούχος τεχνολόγος τροφίμων και διατροφής.

Ολοκλήρωση Προγράμματος

 • Κατά την ολοκλήρωση προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθούν.
 • Το «Ροδίων Μάθησις, ΚΔΒΜ 2» χορηγεί προσωρινή Βεβαίωση Παρακολούθησης και με την επιτυχή συμμετοχή των εκπαιδευομένων στις εξετάσεις, ο ΕΦΕΤ αποστέλλει στους δικαιούχους το επίσημο Πιστοποιητικό Κατάρτισης.

Κόστος Συμμετοχής

 • Κόστος εκπαίδευσης για 1 άτομο: 70 €
 • Κόστος εκπαίδευσης για 2 ή και παραπάνω άτομα: 60 € για κάθε συμμετοχή

 Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το παράβολο προς τον ΕΦΕΤ αξίας 30€ για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

 Πληροφορίες-Αίτηση Συμμετοχής

 • Στην κεντρική γραμματεία των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», καθημερινά από 09.00-20.30, το Σάββατο 09.00-14.00 και στο τηλέφωνο 2241001422.