Σύμφωνα με τις διατάξεις της Yπουργικής Aπόφασης 14708/17-08-07 (ΦΕΚ Β’ 1616)η κατάρτιση των εργοδοτών και εργαζομένων των επιχειρήσεων τροφίμων είναι υποχρεωτική και αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιότητας και της παραγωγής ασφαλών προϊόντων καθώς και στην προστασία του καταναλωτή.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε εργαζόμενο μιας επιχείρησης που έρχεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο σε επαφή με τα τρόφιμα και συγκεκριμένα σε εκείνους που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων. Οι παραπάνω επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να έχουν καταρτισμένο προσωπικό στο τομέα της υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.

Στόχος του προγράμματος

Στόχος του είναι να εκπαιδεύσει τον καταρτιζόμενο σε θέματα στοιχειώδους υγιεινής των τροφίμων, έτσι ώστε κατά την εξάσκηση των καθηκόντων του, αφ’ ενός μεν να μην αποτελεί μέσο διακινδύνευσης της ασφάλειας των παραγομένων προϊόντων, αφετέρου να μην τα θέτει σε κίνδυνο με τις ενέργειές του.

 Διάρκεια

Διάρκεια υλοποίησης: οχτώ (8) ώρες σε μία (1) εκπαιδευτική συνάντηση.

Περιεχόμενο Κατάρτισης

  • Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων.
  • Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών.
  • Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους.
  • Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων.
  • Το Εργασιακό Περιβάλλον.
  • Πρακτικές καθαρισμού.
  • Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών.
  • Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων.

Εκπαιδευτής

Εκπαιδευτής του παρόν προγράμματος είναι η κ. Καστρουνή Ειρήνη, διπλωματούχος τεχνολόγος τροφίμων και διατροφής.

Ολοκλήρωση Προγράμματος

Στο τέλος του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσες προκειμένου να αξιολογηθούν. Το «ΡΟΔΙΩΝ Μάθησις, ΚΔΒΜ 2» χορηγεί προσωρινή Βεβαίωση Παρακολούθησης και με την επιτυχή συμμετοχή των εκπαιδευομένων στις εξετάσεις ο ΕΦΕΤ αποστέλλει στους δικαιούχους το επίσημο Πιστοποιητικό Κατάρτισης.

Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος εκπαιδευτικών υπηρεσιών (κατάρτιση, εγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό) είναι στα 60,00 €. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το παράβολο προς τον ΕΦΕΤ αξίας 30,00 € για την συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Πληροφορίες-Αίτηση Συμμετοχής

Πληροφορίες για το σεμινάριο καθώς και αίτηση συμμετοχής θα βρείτε στην κεντρική γραμματεία των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» καθημερινά από 09.00-20.30 και το Σάββατο 09.00-14.00 και στο τηλέφωνο 2241001422.